Privacybeleid

Uw gegevens zijn veilig, WhistleLine garandeert de anonimiteit van de Klokkenluider.

Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de ‘Gegevens’) die wij van u verzamelen met het doel u de producten en diensten te leveren die wij aanbieden.

Wij hechten bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Door onze site te gebruiken of door ons uw Gegevens te verstrekken bij het aanvragen van informatie, commerciële offertes, rechtstreeks of via onze partners, aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Als u de voorwaarden van dit beleid niet aanvaardt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze site en ons uw Gegevens niet te verstrekken. In dat geval stemt u er evenwel mee in dat u niet kunt genieten van alle diensten en voordelen die WhistleLine aanbiedt.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

WHISTLELINE® is een geregistreerd handelsmerk van GDPR Agency SRL.

GDPR Agency SRL (hierna ‘WHISTLELINE’), met maatschappelijke zetel gevestigd te Chemin du Cyclotron 6 in 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0673.492.972, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt via onze site WHISTLELINE.EU en via de platforms en andere tools die WHISTLELINE u ter beschikking stelt, rechtstreeks bij contact met WHISTLELINE of onrechtstreeks via een offerteaanvraag aan een partner.

Welke gegevens verzamelen wij, met welk doel en op welke rechtsgrondslag?

Het gaat om de Gegevens die u ons enerzijds meedeelt in het kader van de diensten die wij verlenen, met name via de formulieren die op de website WHISTLELINE.EU worden aangeboden, en anderzijds via cookies die door ons of meer algemeen door diensten van derden worden geplaatst.

Contactformulier

Dit formulier is bedoeld om u de mogelijkheid te bieden vragen te stellen over onze diensten. Wij gebruiken de Gegevens van dit formulier alleen in het kader van uw aanvraag en zolang als nodig is om u de juiste antwoorden te geven.

Via dit formulier kunnen de volgende gegevens worden verzameld: voornaam, naam, e-mailadres, onderwerp van de aanvraag en vrije mededeling van de melder.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een precontractuele maatregel.

Melding van een schending

De melding van een schending in de zin van Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019, de opvolging en het onderzoek van deze meldingen, alsook de ondersteuning van de Klokkenluiders, vormen het hoofddoel van WHISTLELINE.

De melding van een schending omvat de verzameling van alle ad-hocinformatie via het meldingsformulier dat beschikbaar is via een adres (URL) dat niet algemeen openbaar wordt gemaakt. Dit adres wordt uitdrukkelijk meegedeeld door de organisatie die aan WHISTLELINE het beheer van haar intern meldingskanaal heeft toevertrouwd.

Om zijn volledige onafhankelijkheid bij de opvolging en het onderzoek van deze meldingen te waarborgen, eist WHISTLELINE gedurende de hele procedure de rol van verantwoordelijke voor de verwerking op.

In dit verband verzamelen wij de volgende Gegevens: pseudo, naam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord, telefoon- of gsm-nummer, voorkeurstijdstip om gebeld te worden, activiteitendomein waarop de melding betrekking heeft, vrije omschrijving van de melding.

De rechtsgrondslag van alle verwerkingen in het kader van de opvolging en het onderzoek van de meldingen is de toestemming van de melder (de Klokkenluider). De melder moet zich er dus van bewust zijn dat een intrekking van de toestemming de procedure onmiddellijk nietig verklaart.

Onderhoud van de website en event logging

Wij verzamelen de metagegevens van de melder (d.w.z. IP-adressen en browser) om de veiligheid van onze website en de event logging te verzekeren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang.

Beheer van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat met de pagina's van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De informatie die het bestand bevat, kan bij een volgend bezoek naar de servers van de site worden gestuurd en de auteur van de site dus in staat stellen de activiteit van de internetgebruiker te traceren.

Er zij op gewezen dat wij onder de term ‘cookies’ ook elk ander technisch opsporingsprocedé verstaan, zoals ‘scripts’ in het algemeen. Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om een website interactief te laten werken. Ten slotte zijn ook ‘web beacons’ of ‘spy pixels’ of ‘socialemediacookies’ cookies.

Cookies stellen ons in staat om inhoud te personaliseren en functies te bieden die nodig zijn om een website goed te laten werken, zoals het controleren van een winkelwagentje of het onthouden van een taalkeuze. Sommige Cookies kunnen door derden (partners of onderaannemers) worden geplaatst of beheerd voor marketingdoeleinden.

WHISTLELINE beperkt het gebruik van Cookies zoveel mogelijk en onthoudt zich van het gebruik van Cookies van derden van marketingtype of die u profileren. Daarom zijn de meeste door WHISTLELINE geplaatste Cookies technische Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de site.

Voor gedetailleerde informatie over de Cookies die WHISTLELINE plaatst, verwijzen wij naar ons charter Beheer van cookies.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw Gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Op het einde van de bewaringstermijn worden de Gegevens geanonimiseerd en worden de metagegevens voor statistische doeleinden bewaard.

 • Contactformulier
  Uw Gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw aanvraag te beantwoorden.
 • Melding van een schending
  Uw Gegevens worden gedurende 9 maanden bewaard om de periode van de drie fasen te bestrijken zoals beschreven in de Algemene voorwaarden voor meldingen. Uw Gegevens worden vervolgens gedurende een periode van 3 jaar gearchiveerd met het oog op eventuele juridische procedures. Ze worden evenwel vóór het verstrijken van deze termijn vernietigd indien de Klokkenluider hierom verzoekt.
 • Onderhoud van de website en event logging
  Uw Gegevens worden bewaard gedurende 6 maanden vanaf de datum van registratie.

Aan wie kunnen uw gegevens worden doorgegeven?

Uw Gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere ondernemingen die deel uitmaken van WHISTLELINE voor de hierboven vermelde doeleinden.

In zeer bijzondere omstandigheden kunnen gegevens worden doorgegeven aan zeer gespecialiseerde technische onderaannemers (bv. in verband met het doorsturen van vertrouwelijke e-mails). In dit geval worden de gegevens gecodeerd.

Voor het beheer van de meldingen die ons ter kennis worden gebracht, gebruiken wij het platform TUTANOTA. Wij verwijzen u naar de website van TUTANOTA (https://tutanota.com) voor meer informatie over de manier waarop TUTANOTA de persoonsgegevens verwerkt.

Gegevens in verband met meldingen zijn vertrouwelijk en mogen slechts gedeeltelijk in geanonimiseerde vorm in het kader van de onderzoeksprocedure worden doorgegeven aan de verantwoordelijken van de organisatie die haar intern meldingskanaal aan WHISTLELINE heeft toevertrouwd. In dit geval worden de gegevens gefilterd volgens het ‘need to know’-principe. De vertrouwelijkheid kan alleen worden opgeheven met toestemming van de melder (de Klokkenluider).

Welke rechten hebt u?

 • Recht op toegang: u hebt het recht uw Gegevens op elk moment kosteloos in te zien,
 • Recht op rechtzetting: u hebt het recht te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke Gegevens worden gewist. Wij wijzen u erop dat u te allen tijde verplicht bent de juistheid van de door u verstrekte Gegevens te controleren.
 • Recht om gewist te worden: indien u niet langer wenst dat uw Gegevens worden verwerkt en u in aanmerking komt voor het recht om gewist te worden, zullen wij uw Gegevens uit onze database verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid: in voorkomend geval hebt u ook het recht om uw Gegevens over te dragen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Recht van bezwaar: u hebt het recht bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw Gegevens voor prospectiedoeleinden.
 • Recht om de verwerking te beperken: tot slot hebt u het recht om van WHISTLELINE de beperking te verkrijgen van de verwerking van uw Gegevens, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Door een e-mail te sturen naar privacy@whistleline.eu of door een brief te sturen naar de Zetel van:

WHISTLELINE
Chemin du Cyclotron, 6
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
België

U kunt ook contact opnemen met onze DPO via e-mail op dpo@gdpr.agency of door een brief te sturen naar

GDPR Agency
Ter attentie van de DPO
Chemin du Cyclotron, 6
1348 Louvain-la-Neuve
België

Wat gebeurt er bij een geschil?

Indien u van mening bent dat wij een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, kunt u ons per e-mail bereiken op privacy@whistleline.eu. Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk een follow-up krijgt.

Elke klacht of vordering dient gericht te worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van WHISTLELINE.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land, waarvan u hier de lijst vindt:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_fr

U kunt ook contact opnemen met de Belgische toezichthoudende autoriteit waarvan WHISTLELINE afhangt (‘Leidende’ autoriteit):

De Belgische toezichthoudende autoriteit is de
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: CONTACT@APD-GBA.BE

Informatie over kinderen

Als algemene regel geldt dat wij niet opzettelijk persoonsgegevens verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien wij ontdekken dat wij onopzettelijk informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij wij volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn de informatie te bewaren.

Indien wij weten dat een kind ouder is dan 13 jaar maar volgens de toepasselijke wetgeving als minderjarig wordt beschouwd, zullen wij de toestemming van de ouders/een voogd verkrijgen alvorens de persoonsgegevens van dat kind te gebruiken.

Links naar andere websites en diensten

Onze sites kunnen links bevatten naar sites van derden, en sommige van onze diensten verlenen u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerken).

Wij hebben geen controle over de manier waarop sites en diensten van derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wij controleren geen sites en diensten van derden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor die sites en diensten van derden of hun privacypraktijken. Gelieve de privacyverklaringen te lezen van sites of diensten van derden waartoe u toegang krijgt via onze sites of diensten.

Veiligheid

Wij hebben aangepaste veiligheidsregels ontwikkeld op technisch en organisatorisch gebied, om de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde toegang en de toevallige bekendmaking aan derden te vermijden, evenals elke andere ongeoorloofde verwerking van de Gegevens.

Aansprakelijkheidsbeperking

De aansprakelijkheid van WHISTLELINE is beperkt tot de directe schade, met uitzondering van alle indirecte schade. WHISTLELINE kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van Gegevens, financieel of commercieel nadeel, winstderving, verhoging van algemene kosten of verstoorde planning.

Bovendien kan WHISTLELINE niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit een onwettelijke handeling die derden verrichten op deze Gegevens (diefstal van Gegevens, virus, phishing of andere informaticaovertredingen).

Wij wijzen er tevens op dat links naar de Website hyperlinks en andere verwijzingen naar andere websites kunnen bevatten die wij niet beheren of controleren en waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de aanbiedingen, producten en diensten die er worden aangeboden. Wij raden u dus aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien dit kan afwijken van dit beleid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze bepalingen worden geregeld, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat bij geschillen als enige van toepassing is.

Elk geschil dat niet minnelijk kan worden geregeld binnen een termijn van hoogstens een maand nadat het zich heeft voorgedaan, termijn die in onderling akkoord kan worden verlengd, kan door de meest gerede partij voor de Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel (België) worden gebracht, die als enige bevoegd zullen zijn.

Datum van inwerkingtreding

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 21.07.2022. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde delen van dit beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te schrappen.

V1.0