Melding

WhistleLine ondersteunt de Klokkenluiders en bevordert de oplossing van meldingen

Klokkenluidersgids

Klokkenluider

Dit is een natuurlijke persoon die informatie over schendingen meldt die hij in het kader van zijn beroepsactiviteiten heeft verkregen.

Schending

Handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met de Europese wetgeving en binnen een limitatieve lijst van toepassingsgebieden vallen. De lijst van de toepassingsgebieden is hierna opgenomen.

Meldingskanaal

Dit is het middel dat door een organisatie wordt ingezet en dat wordt omkaderd door een procedure die de Klokkenluider in staat stelt een schending te melden. WhisleLine is een meldingskanaal.

Betrokken domeinen

(Wezenlijk toepassingsgebied)

Overheidsopdracht
Financiële diensten, producten en markten en voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Productveiligheid en -conformiteit
Veiligheid van vervoer
Milieubescherming
Bescherming tegen straling en nucleaire veiligheid
Veiligheid van voedsel bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie, gezondheid en dierenwelzijn
Volksgezondheid
Consumentenbescherming
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerken en informatiesystemen
Andere (schendingen die de financiële belangen van de Europese Unie schaden, schendingen met betrekking tot de interne markt, ...)

Stappen

Melding

De Klokkenluider (de melder) vult het online meldingsformulier* op deze site in (waarvan het adres in principe is meegedeeld door de organisatie waartoe hij behoort). De melding maakt het voorwerp uit van strikte vertrouwelijkheidsmaatregelen en de anonomiteit van de Klokkenluider is gewaarborgd. Alleen WhistleLine kent de identiteit van de Klokkenluider.

(*) Andere kanalen zijn mogelijk, zoals een voorbehouden telefoonnummer.

Ontvangst en bescherming

De Klokkenluider ontvangt een ontvangstbevestiging van WhitleLine, die de Klokkenluider tijdens de hele procedure zal ondersteunen. Hiertoe wordt een facilitator* aangesteld. Vanaf zijn melding geniet de Klokkenluider van bescherming tegen disciplinaire, discriminerende of vergeldingsmaatregelen van de organisatie. Vertrouwelijke communicatie tussen WhistleLine en de Klokkenluider maakt het mogelijk het dossier te vervolledigen. Deze communicatie is end-to-end versleuteld (gecodeerd).

(*) De facilitator is een lid van WhistleLine (aanbevolen oplossing) of wordt aangesteld door de organisatie. De facilitators van WhistleLine zijn gebonden door het beroepsgeheim en zijn speciaal voor deze taak opgeleid.

Oplossing

WhistleLine neemt contact op met de organisatie in het kader van het onderzoek naar de melding en garandeert daarbij de anonimiteit van de Klokkenluider.