Report received

Algemene voorwaarden voor meldingen

In overeenstemming met Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019

Opgelet! Gelieve alvorens uw melding te doen kennis te nemen van de volgende elementen om u ervan te vergewissen dat u voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn (EU) 2019-1937 van 23 oktober 2019 om te genieten van de door deze Richtlijn geboden bescherming.

Welk type van klokkenluider valt onder de bescherming?

 • Elk type van belanghebbende (d.w.z. zowel EU-burgers als onderdanen van derde landen zijn beschermd, mits zij te maken hebben met EU-ondernemingen, zoals een ambtenaar, zelfstandige, werknemer, vrijwilliger, voormalige en toekomstige werknemers, aandeelhouders, leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan, stagiairs, onderaannemer enz.),
 • Dat te goeder trouw handelt,
 • Dat informatie heeft ontvangen over mogelijke niet-conformiteiten en
 • Eerst een beroep heeft gedaan op het interne kanaal van het WhistleLine-platform.

De klokkenluider zal zo beschermd worden tegen vergelding, bedreigingen en pogingen tot vergelding.

Welke domeinen worden beoogd door de melding (alle landen)?

 • Bestrijding van het witwassen van geld
 • Consumentenbescherming
 • Milieubescherming
 • Veiligheid en conformiteit van vervoer
 • Bescherming tegen straling en nucleaire veiligheid
 • Volksgezondheid
 • Overheidsopdrachten en opdrachten voor diensten
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Financiële belangen van de EU en mededingingsrecht
 • Regels inzake staatssteun en vennootschapsbelasting

Welke domeinen worden specifiek beoogd door bepaalde landen?

 • Sociale of fiscale fraude (België).

Hoe kan de klokkenluider zijn melding doen?

De richtlijn inzake klokkenluiders voorziet een meldingssysteem op drie niveaus:

 • Interne melding binnen de onderneming,
 • Externe melding aan de door de autoriteiten aangewezen instanties en
 • Openbaarmaking.

Om te genieten van de voorziene bescherming, moet de klokkenluider de procedure naleven, namelijk:

 • Eerste niveau (Tier 1): de melding binnen de organisatie = interne melding,
 • Tweede niveau (Tier 2): indien de melding niet binnen een redelijke termijn intern wordt behandeld, wordt de melding bezorgd aan de bevoegde rechterlijke of bestuurlijke instanties = externe melding
 • Derde niveau (Tier 3): indien de bevoegde instanties de melding niet behandelen, kan de melding in laatste instantie openbaar worden gemaakt = openbaarmaking

Palier 1

Le Lanceur d'Alerte déclare son signalement via WhistleLine, le canal interne de l'organisation.

Palier 2

Si l’alerte n’a pas été traitée dans un délai « raisonnable » lors du palier 1, le Lanceur d'Alerte peut s'adresser à une autorité judiciaire ou administrative désignée en fonction du domaine de signalement.

Palier 3

Si l’alerte n’a pas été traitée dans un délai de 3 mois lors du palier 2, le Lanceur d'Alerte peut alors la rendre publique (médias, associations, syndicats, ONG, etc.).

Hoe wordt de bescherming van de klokkenluider ten uitvoer gelegd?

Als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de informatie van de klokkenluider

 • op het moment van de melding waar is
 • en dat de informatie binnen het toepassingsdomein van de klokkenluidersrichtlijn valt,

Dan geniet de klokkenluider van bescherming.

Welke aansprakelijkheid voor de klokkenluider?

In overeenstemming met het bovenstaande moet de klokkenluider zijn melding te goeder trouw doen, zonder kwaad opzet, en ervoor zorgen dat hij informatie over mogelijke niet-conformiteiten van de onderneming heeft verkregen.

Anders vestigen wij de aandacht van de klokkenluider op het feit dat hij aansprakelijk kan zijn tegenover zijn bedrijf.

Welke aansprakelijkheid voor WHISTLELINE ?

WhistleLine is de tussenpersoon tussen de klokkenluider en het bedrijf waarvoor WhistleLine het meldingsplatform ter beschikking stelt (Tier 1). Wij behandelen de meldingen volledig onafhankelijk van het bedrijf. Hoewel de Klokkenluidersrichtlijn elke vorm van vergelding tegen de klokkenluider formeel verbiedt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld als het bedrijf dit verbod negeert. WhistleLine kan u echter wel bijstaan in geval van vergelding door de werkgever, die aan WhistleLine wordt meegedeeld overeenkomstig de wetgeving van het land waar de melding wordt gedaan.

Indien WhistleLine evenwel aansprakelijk kan worden gesteld, zal dit beperkt blijven tot de directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade. WhistleLine kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van Gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, verhoging van algemene kosten, verstoring van de planning.

Verder kan WhistleLine niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van onrechtmatige manipulatie van de Gegevens door derden (diefstal van Gegevens, virussen, phishing of andere IT-inbreuken).

Wij wijzen er tevens op dat links naar de Website hyperlinks en andere verwijzingen naar andere websites kunnen bevatten die wij niet beheren of controleren en waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de aanbiedingen, producten en diensten die er worden aangeboden. Wij raden u dus aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien dit kan afwijken van dit beleid.

Privacy

Wij verwijzen naar ons Privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw melding.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze bepalingen worden beheerst door, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met het Belgische recht, dat het enige toepasselijke recht zal zijn in geval van een geschil.

Elk geschil dat niet minnelijk kan worden geregeld binnen een termijn van hoogstens een maand nadat het zich heeft voorgedaan, termijn die in onderling akkoord kan worden verlengd, kan door de meest gerede partij voor de Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel (België) worden gebracht, die als enige bevoegd zullen zijn.

Datum van inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden voor meldingen zijn opgesteld en in werking getreden op 21.07.2022. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te allen tijde delen van deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te schrappen.

V1.0